Thể lệ tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

          Thực hiện Quyết định số 742-QĐ/TU ngày 24/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi; Căn cứ Kế hoạch số 62-KH/BTC, ngày 04/3/2022 của Ban Tổ chức về việc ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

          I. TÊN GỌI, PHẠM VI TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

          1. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

          2. Phạm vi tổ chức: Phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh.

          3. Đối tượng:

          - Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; người dân Lạng Sơn đang sinh sống, học tập ở trong và ngoài nước (các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ ra đề, Tổ thẩm định, Tổ thư ký Cuộc thi không được tham gia dự thi).

        - Độ tuổi dự thi: Từ đủ 12 tuổi trở lên (Người dự thi sinh từ tháng 3/2010 trở về trước).

         II. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

         - Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn, sức lan toả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống; cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo gương Bác, thông qua  Cuộc thi tiếp tục triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

         - Thông qua Cuộc thi, tiếp tục tuyên truyền và phát huy kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, những hành động tự giác, gương mẫu của cấp uỷ, tổ chức, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và các cá nhân.

         - Góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

         III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC,THỜI GIAN

         1. Nội dung: Tập trung vào nội dung các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến nay; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khoá Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

         2. Hình thức thi

         - Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc banner cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 tại Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn.

         - Mỗi ngày Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 01 bộ câu hỏi thi trắc nghiệm, trong đó có 10 câu kiến thức và 01 câu dự đoán số người tham gia dự thi, đăng trên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 04 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng.

         3. Thời gian thi

         - Thời gian thi được tiến hành trong 05 tuần, bắt đầu thi tuần thứ nhất từ ngày 28/3/2022, kết thúc vào ngày 02/5/2022.

         - Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00' thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00' thứ hai tuần kế tiếp.

        IV. CÁCH THỨC DỰ THI

       1. Để đăng ký tài khoản, người tham gia dự thi truy cập địa chỉ: http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc truy cập banner Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 trên trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ  http://tuyengiaolangson.vn. Sau đó, chọn tạo tài khoản mới và điền đầy đủ các thông tin:

        - Tên người dùng (bắt buộc): Người dùng đăng ký tên đăng nhập không dấu, viết liền.

        - Mật khẩu (bắt buộc): Bao gồm 6 ký tự trở lên; viết liền không dấu; có thể nhập chữ hoặc số, ký tự đặc biệt (@#!...)

        - Xác nhận mật khẩu: Nhập lại mật khẩu lần thứ 2 để xác nhận.

        - Họ và tên (bắt buộc): Nhập tiếng Việt có dấu, có khoảng cách rõ ràng giữa họ, tên đệm và tên.

        - Số điện thoại (bắt buộc): Nhập số điện thoại cá nhân, trường hợp người tham gia dự thi không có số điện thoại cá nhân thì nhập số điện thoại của người thân để phục vụ cho việc liên lạc.

       - Nghề nghiệp: Học sinh, sinh viên; giáo viên; cán bộ, công chức; công nhân; lực lượng vũ trang; hưu trí; người lao động;

       - Địa chỉ - Đơn vị công tác: Nhập tên cơ quan, đơn vị, trường học nơi người dự thi công tác, học tập, sinh sống...

       - Thuộc đảng bộ: huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc.

       Ví dụ: Địa chỉ lớp...., Trường..., xã..., huyện..., tỉnh Lạng Sơn.

       - Ngày, tháng, năm sinh: Nhập đầy đủ, chính xác ngày, tháng, năm sinh. Đối với người dự thi dưới 12 tuổi (sinh từ năm 2011), hệ thống sẽ từ chối không cho phép đăng ký.

       2. Sau khi hoàn thành đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ tự động đưa người dự thi đến trang chủ trắc nghiệm. Tại trang chủ sẽ có các tùy chọn thi chính thức và thi thử. Người dự thi được phép thi thử không giới hạn nhằm làm quen thao tác thi và cách trả lời câu hỏi. Đối với tùy chọn thi chính thức, sau khi hoàn thành bài thi, kết quả làm bài của người dự thi sẽ được lưu lại trên hệ thống.

       - Thời gian hoàn thành phần thi trả lời câu hỏi: 30 phút.

      * Lưu ý:

       - Mỗi người chỉ được lập 01 tài khoản thi; tài khoản đó sẽ được sử dụng tham gia dự thi trong tất cả các tuần cho đến khi kết thúc Cuộc thi.

       - Mỗi tài khoản chỉ được phép tham gia thi 01 lần/ngày, 07 lần/tuần; được công nhận kết quả đúng và thời gian tham gia trả lời vào lần thi cuối cùng của tuần thi đó.

       - Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ thẩm định, Tổ ra đề, Tổ kỹ thuật có trách nhiệm bảo mật bộ câu hỏi và đáp án để đảm bảo tính nghiêm túc của Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi có quyền huỷ kết quả của người dự thi nếu vi phạm Thể lệ Cuộc thi.

      - Tổ thư ký Cuộc thi có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin cá nhân của người dự thi; bảo mật số người tham gia dự thi hàng ngày. Trong trường hợp phát hiện người dự thi vi phạm Thể lệ, báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định.

       Ngoài những quy định tại Thể lệ này, người tham gia dự thi có thể truy cập địa chỉ: http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc truy cập banner Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 trên trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ http://tuyengiaolangson.vn  để xem hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký dự thi. Nếu có vướng mắc trong quá trình đăng ký tài khoản và cách thức dự thi, đề nghị liên hệ: Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ số, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0854.584.444; đồng chí Nông Đức Tuân, chuyên viên phòng Tổng hợp - Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, điện thoại: 0916.609.616.

       IV. CƠ CẤU, TRỊ GIÁ GIẢI THƯỞNG

       Mỗi tuần có 04 loại giải thưởng, bao gồm:

       - 01 giải Nhất: trị giá 2.000.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.

       - 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.

       - 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.

       - 05 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.

      V. CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM, XÉT GIẢI, THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI

      1. Cách thức tính điểm: Từng đợt thi tuần gồm 10 câu hỏi nội dung tương ứng với 100 điểm, mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm.

      2. Cách thức xét giải

      - Kết quả thi được tính cho lần dự thi cuối cùng trong tuần thi.

      - Thí sinh đạt giải là thí sinh có số câu trả lời trắc nghiệm đạt 100 điểm và trả lời câu dự đoán số người tham gia thi trong tuần đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp của Ban Tổ chức Cuộc thi.

      - Thứ tự xếp giải sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi xếp từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ.

      - Trong trường hợp (số người dự thi từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng 10 câu hỏi phần kiến thức, cùng dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành trả lời câu hỏi thi sớm nhất để trao thưởng cho người thi (thời gian được tính đến giờ, phút, giây).

      3. Thông báo kết quả thi: Kết quả thi hằng tuần được công bố, cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 16h00' ngày thứ hai hằng tuần) trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

     VI. TỔNG KẾT, KHEN THƯỞNG CUỘC THI

     1. Hình thức tổng kết

Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải của các đợt thi tuần. Dự kiến vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19/5/2022), tùy vào diễn biến tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lựa chọn hình thức tổng kết và trao giải phù hợp.

      2. Thi đua khen thưởng

      Ban Tổ chức Cuộc thi tham mưu tặng giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân, có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền triển khai Cuộc thi. Số lượng khen thưởng do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định và thực hiện theo Luật thi đua khen thưởng.

      - Đối với tập thể: Xét khen thưởng cho các tập thể là các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền triển khai thực hiện Cuộc thi; có số lượng người tham gia dự thi và có nhiều cá nhân đạt giải thưởng cao trong Cuộc thi.

      - Cá nhân: Xét khen thưởng cho các cá nhân là thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, cán bộ, chuyên viên ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các bộ phận tham mưu, giúp việc có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện Cuộc thi.

       VII. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

      1. Không công nhận kết quả

      Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với thí sinh dự thi trong các trường hợp sau:

      - Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký dự thi.

      - Một người sử dụng từ 02 tài khoản trở lên để dự thi.

      - Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ cho người khác.

      2. Giải quyết khiếu nại

      - Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi để xem xét, giải quyết.

      - Thời gian nhận khiếu nại: 03 ngày kể từ thời điểm Ban Tổ chức thông báo kết quả cá nhân đạt giải kỳ thi tuần trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

      - Cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng là Ban Tổ chức Cuộc thi.

      VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh; đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo đăng tải, triển khai Thể lệ, phát động Cuộc thi theo kế hoạch. 

       Trong quá trình tổ chức triển khai Cuộc thi nếu có vướng mắc, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, sau khi có sự thống nhất của các thành viên Ban Tổ chức. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn, tại địa chỉ http://tuyengiaolangson.vn ./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI